Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Adopční smlouva

                                                                 Předávající                    

Berňáci v nouzi z.s.    

541 01 Trutnov...................................

IČO:  22 89 22 06

Telefon:  777 145 984

a

 Příjemce

…..…………………………....

Adresa: ……………………….

Rodné číslo : ……………………...

Telefon:  …..,,……… …………

 

uzavírají následující

SMLOUVU O SVĚŘENÍ PSA DO PÉČE

I.

                                                           Předmět smlouvy

1.        Předmětem této smlouvy je předání psa - feny……… z péče předávajícího do péče příjemce.

 

II.

                                                                Práva a povinnosti účastníků

1.      Předávající předá na základě této smlouvy příjemci psa - fenu………….

2.      Příjemce přejímá výše uvedené zvíře do své péče se všemi právy a povinnostmi z toho vyplývajícími.

3.      Příjemce se zavazuje, že bez vědomí předávajícího nepředá zvíře třetí osobě, která není na této smlouvě účastna.

4.      V případě, že se chovatel nemůže o zvíře z nejrůznějších důvodů nadále starat, navrátí zvíře zpět předávajícímu.

5.      Předávající si vyhrazuje právo kontroly stavu a držení zvířete. Bude-li zvíře chováno v nevyhovujících podmínkách, bude příjemci odebráno. Příjemce zaplatí veškeré náklady s odebráním a následnou péčí zvířete.

6.      Adopční poplatek za jednoho psa činí 1 500,-kč, u kastrovaných 2 000,-Kč.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                                                                                                                                                                            III.

Prohlášení příjemce

   1.      Příjemce prohlašuje, že si psa řádně prohlédl, seznámil se s jeho zdravotním stavem a v tomto směru je bez výhrad přijímá.

2.      Příjemce potvrzuje, že je seznámen se všemi obecnými povinnostmi, které mu vznikají v souvislosti s držením psa (zejména přihlásit jej na příslušném obecním/městském úřadu a zaplatit za něj poplatek dle      vyhlášky příslušného úřadu, zajistit jeho pravidelné očkování, zabezpečit pro psa odpovídající podmínky aj.) a zavazuje se je dodržovat.

3.      Příjemce dále potvrzuje, že je seznámen i s individuálními povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy, a to zejména:

a)         řádně o psa pečovat zejména s ohledem na jeho zdravotní stav a individuální potřeby

      b)         neprodat psa za úplatu

      c)         neopustit zvíře s úmyslem se jej zbavit nebo jej vyhnat

      d)          poskytovat zvířeti potřebnou veterinární péči dle jeho zdravotního stavu, v případě potřeby                               neodkladně

      e)         nečinit zvířeti žádná příkoří a bolest

      f)         poskytovat zvířeti potravu v odpovídajícím množství a volný přístup a dostatek čerstvé pitné vody

      g)         zvíře dlouhodobě neuvazovat

      h)         zákaz dlouhodobě uzavírat zvíře v omezeném prostoru

     ch)       odmítat spolupráci s množiteli a obchodníky se psy a zavazuje se je dodržovat.

 

4.      Příjemce se dále zavazuje, že umožní předávajícímu kontrolu zvířete, jeho celkového stavu a ustájení, a souhlasí s tím, že v případě zjištění nedostatků v péči o zvíře (např. týrání, nedostatečné krmení a napájení, omezování pohybu, zapojení do reprodukčního cyklu apod.) nebo v případě zjištění, že zvíře je chováno v nevyhovujících podmínkách, je předávající oprávněn od této smlouvy odstoupit a zvíře chovateli odebrat. Příjemce v tomto případě nemá nárok na úhradu nákladů vynaložených při péči o zvíře.

5.      Předávající má vůči příjemci nárok na náhradu veškerých nákladů spojených s porušením této              smlouvy.

 

6.      Příjemce se zavazuje, že do 2 měsíců ode dne převzetí psa či feny bude provedena kastrace a              bude předávajícího informovat o stavu zvířete.                                  

                                                                          IV.

Závěrečná ustanovení

1.      Účastníci smlouvy prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají dobrovolně a vážně, nikoli v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz toho připojují k této smlouvě své vlastnoruční podpisy.

Pokud není touto smlouvou ujednáno jinak, platí pro tento vztah příslušná ustanovení právních předpisů, dotýkajících se této oblasti. Smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti okamžikem, kdy příjemce fyzicky psa převezme.

2.      Smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních, každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopise s platností originálu.

3.      Záznam o předání zvířete tvoří nedílnou součást této smlouvy.

 

V                                                                                 Dne

Eva Nývltová…………………………                     ……………………………………………

Předávající                                                                 Příjemce

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Záznam o převzetí zvířete

 

Identifikace zvířete:   

 

Zdravotní stav zvířete:   

 

Zvláštní informace o zvířeti:  

 

Současně předány následující věci:

 

Číslo čipu:

 

Očkovací průkaz – poslední očkování………..                  poslední odčervení  ……………

 

Místo a datum převzetí:  

 

Eva Nývltová                                                                        ……………………………………

Za předávající předal -                                                         Za příjemce

 

IČO: 22 89 22 06                                                                Rodné číslo   

TOPlist